logo
JA slide show
Home Page Schedule

Schedule

Thời khóa biểu học 04/8/2015 đến 14/8/2015

THỜI KHÓA BIỀU

- Ngày 04/8/2015: Tất cả các em học viên tập trung lúc 9h00 tại : 1223 đường 3/2, Phường 6, Quận 11 để nghe phổ biến về các môn cần học trong năm

1) Thời khóa biểu : từ ngày 05/8/2015 đến ngày 08/8/2015

* Áp dụng cho các em học viên tham gia ôn thi Tốt nghiệp như sau:

- Lê Tấn Tỷ                                                     - Lư Văn Lành

- Trần Văn Lợi                                                - Lý Văn Hòa

- Trương Văn Hoàng Giang                            - Tăng Quốc Diễn

- Đặng Minh Nhả                                             - Trần Quyết Tiến

- Lê Mạnh Tài

* Môn học bổ sung : chi tiết xem Bảng điểm được phát ngày 04/8/2015 

* Thời gian bắt đầu học bổ sung: từ ngày 05/8/2015, sẽ được phổ biến ngày 04/8/2015

2) Thời khóa biểu: từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015


* Áp dụng cho tất cả các học viên (kể cả học viên thiếu điểm : Lê Tấn Tỷ, Trần Văn Lợi)

Môn học: Điện kỹ thuật

-Giáo viên giảng dạy: Thầy Lê Hữu Luật Thông

- Thời gian học: Sáng các ngày thứ hai, ba, tư, năm. Lúc 8h00 - 11h30

+ Môn học: Tin học cơ bản

- Giáo viên giảng dạy: Thầy Hoàng Quang Chung

- Thời gian học: Chiều các ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu. Lúc 13h30 - 17h00

+ Môn học: Vật liệu in + An toàn lao động

- Giáo viên giảng dạy: Thầy Ngô Xuân Dung

- Thời gian học: Tối các ngày thứ tư, năm, sáu. Lúc 18h - 21h30

Các em vui lòng tham gia các tiết học đầy đủ.

 

 

 

Thời khóa biểu học từ 04/11/2014 đến 29/11/2014

              Thời khóa biểu

                Thời Khóa biểu học từ: (04-11- 29/11/2014)

    1/ Giáo viên:

STT

Môn Học

Số Buổi

Giáo Viên Giảng Dạy

1

Kỹ thuật in offset cuộn

2

Thầy Ngô Xuân Dung

2

Kiểm soát chất lượng in

1

Thầy Ngô Xuân Dung

3

Kỹ Thuật dàn trang      

12

Thầy Trần Hoàng Minh

4

Thành Phẩm

10

Thầy Trương Đình Bảo

5

Công nghệ CTF& CTP  

6

Thầy Nguyễn Manh Huy

    6

Bình trang điện tử

3

Lê Thị Lạc

   2/ Thời khóa biểu các lớp:

         Tuần: 04/11- 08-11/2014

Buổi

Thứ 2

3/11

Thứ 3

4/11

Thứ 4

5/11

Thứ 5

6/11

Thứ 6

7/11

Thứ 7

8/11

Sáng

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

Chiều

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

 

Tối

Công nghệ CTF& CTP

(Lớp:CB,IN TP)

(18g-21h)

 

 

 

 

   Tuấn: 10-15/11

Buổi

Thứ 2

10/11

Thứ 3

11/11

Thứ 4

12/11

Thứ 5

13/11

Thứ 6

14/11

Thứ 7

15/11

Sáng

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

Chiều

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy   Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

13h

Kỹ Thuật in offset cuộn

(Lớp In,CB,TP)

Tối

Công nghệ CTF& CTP

(Lớp:CB,IN

TP)

(18h-21h)

Công nghệ CTF&CTP

(Lớp:CB,IN,TP)

(18h-21h)

Bình trang điện tử

(Lớp:CB) (18h-21h)

   Tuần: 17-22/11

Buổi

Thứ 2

17/11

Thứ 3

18/11

Thứ 4

19/11

Thứ 5

20/11

Thứ 6

21/11

Thứ 7

22/11

Sáng

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

8h30’

Xử lý văn bản và dàn trang

 (Lớp:CB)

Chiều

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

14h

Thầy Bảo

(TP+IN)

13h

Kiểm soát chất lượng in

(Lớp:in,tp,cb)

Tối

Công nghệ CTF&CTP (Lớp:CB, IN,TP)

(18h-21h)

Bình trang điện tử

(Lớp:CB) (18h-21h)

Công nghệ CTF&CTP

(Lớp:CB.IN

TP)

(18h-21h)

Bình trang điện tử

(Lớp:CB) (18h-21h)

Hoc bù Kỹ thuật in offset cuộn

18h-21h

  Tuần: 24-29/11/2014

Buổi

Thứ 2

24/11

Thứ 3

25/11

Thứ 4

26/11

Thứ 5

27/11

Thứ 6

28/11

Thứ 7

29/11

Sáng

Chiều

 

Tối

Công nghệ CTF& CTP

(Lớp:CB,IN,TP)

(18-21h)

3/ Địa điểm học:

    1223 đường 3/2,P6, Q11,TPHCM

 

 

 

 

Thời khóa biểu học từ 16/6/2014 đến 28/6/2014

THỜI KHÓA BIỂU

(từ ngày 16/6/2014 đến 28/6/2014)

I/ Giáo viên

STT

Môn học

Giáo viên hướng dẫn

1

Bình bản – phơi kẽm

Cô Lê Anh Thư

2

Photoshop

Thầy Huỳnh Văn Lộc

3

Kỹ thuật vỗ giấy

Thành phẩm

Thầy Trương Đình Bảo

4

In offset

Thầy Phan Mưu Định

5

Đồ họa vi tính

Cô Lê Thị Lạ

II/ Thời khóa biểu các lớp

+ Tuần 3: (từ ngày 16/6/2014 đến ngày 21/6/2014)

Buổi

Thứ hai

(16/6/2014)

Thứ ba

(17/6/2014)

Thứ tư

(18/6/2014)

Thứ năm

(19/6/2014)

Thứ sáu

(20/6/2014)

Thứ bảy

(21/6/2014)

Sáng

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp: CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp : CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

Photoshop

(Lớp : CB)

Chiều

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

 

Tối

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB)

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB)

Đồ họa vi tính

(Lớp: CB)

 

 + Tuần 4: (từ ngày 23/6/2014 đến ngày 28/6/2014)

 

Buổi

Thứ hai

(23/6/2014)

Thứ ba

(24/6/2014)

Thứ tư

(25/6/2014)

Thứ năm

(26/6/2014)

Thứ sáu

(27/6/2014)

Thứ bảy

(28/6/2014)

Sáng

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp: CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

 

Photoshop

(Lớp : CB)

 

In offsset

(Lớp : In)

Photoshop

(Lớp : CB)

Chiều

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

In offsset

(Lớp : In)

Thành phẩm

(Lớp: Tp)

Photoshop

(Lớp : CB)


 
 III/ Địa điểm học

1223 đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp.HCM

 

Lịch học ngày 15-04-2013

LỊCH HỌC KHÓA 3: Từ  15/ 4/ 2013 đến 11/ 5/ 2013

                                        - Địa điểm học : 1223 đường 3/2 quận 11, Tp.HCM

                                        - Thời gian học : Sáng  : 8g – 11g

                                                                   Chiều : 13g30 – 16g30

Số TT
MÔN HỌC
SỐ BUỔI
GIÁO VIÊN
1
Kỹ thuật in đại cương
7
Cô Thư
2
Tin học căn bản
9
Thầy Thanh
3
An toàn lao động
5
Cô Dung 
4
Đại cương TP
4
Thầy Bảo
5
Chính Trị
4
Thầy Tiếp

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ sáu Thứ Bảy
Ngày 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4
Sáng Kỹ thuật in đại cương An toàn lao động An toàn lao động Chính Trị Nghỉ Nghỉ
Chiều Tin học
Nghỉ 
Tin học Đại cương TP Nghỉ Nghỉ
Ngày 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4
Sáng Kỹ thuật in đại cương An toàn lao động Kỹ thuật in đại cương Kỹ thuật in đại cương Chính Trị
Nghỉ 
Chiều Tin học Tin học Tin học Đại cương TP Tin học Nghỉ
Ngày 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ Kỹ thuật in đại cương Chính Trị
Nghỉ 
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ Đại cương TP Tin học Nghỉ
Ngày 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5
Sáng Kỹ thuật in đại cương An toàn lao động An toàn lao động Kỹ thuật in đại cương Đại cương TP
Nghỉ 
Chiều Tin học Chính Trị Tin học Đại cương TP Tin học Nghỉ


 
Page 5 of 7

Video


Web Links

 • Advertisement
 • Advertisement
 • Support Online

  Trưởng Khoa
  Kỹ thuật In
    
  Mrs. Lê Thị Lạc
  Hỗ trợ (08) 39 316 68
  (08) 39 561 750
  Hotline 0903 728 377