THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 (khai giảng ngày 19/11/2022)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022 TỔNG KHAI GIẢNG NGÀY 19/11/2022 I. TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP. TT NGÀNH, NHÓM NGÀNH MÃ NGÀNH LƯƠNG THỰC TẬP VIỆC LÀM 1 Công nghệ In 5510802 Có Có 2 Hoàn thiện xuất bản phẩm 5510803 Có Có 3 Kỹ thuật chế bản điện tử 5510804 Không Có Điều […]

Scroll to top